Lid worden

Dit stappenplan is onderdeel van het ‘Informatiepakket Cohousing Arnhem’ en geeft de benodigde stappen weer die leiden tot het lidmaatschap van de Vereniging Cohousing Arnhem (hierna: ‘de Vereniging’). Het lidmaatschap geeft recht op deelname aan het cohousingproject en het opteren voor een woning in het project.

Stap 1: Kennismakingsgesprek

De eerste stap op weg naar het lidmaatschap van de Vereniging is een kennismakingsgesprek met twee leden van de Vereniging. Dit gesprek kan in persoon of via een video-belverbinding plaatsvinden. Tijdens het gesprek zullen we je informeren over de uitgangspunten en de status van ons cohousingproject. Daarnaast horen we graag meer over jouw verwachtingen en je motivatie om deel te nemen aan het project. Het gesprek is bedoeld om te ontdekken of er een wederzijdse klik is op basis waarvan de vervolgstappen in dit stappenplan gezet kunnen worden. Van onze kant beslissen de twee leden na afloop van het gesprek of je in het ‘Register van aanmelding’ opgenomen kunt worden. Uiteraard kun je dan zelf beslissen of je door wilt gaan of niet.

Stap 2: Register van aanmelding, inschrijvingskosten

Bij een wederzijds positief besluit ontvang je van ons het inschrijvingsformulier. De inschrijving effectueer je door het ondertekenen en terugsturen van het inschrijvingsformulier en het betalen van een eenmalig inschrijvingsbedrag van € 50,– aan de Vereniging.
Let op:

  1. De datum van ontvangst van je betaling is de datum van inschrijving in het Register van Aanmelding. Deze datum is van belang voor de volgorde van keuze bij de uiteindelijke toewijzing van de woningen, respectievelijk het aangeven van je voorkeuren.
  2. Vanaf het moment dat je in het register bent ingeschreven en het genoemde bedrag hebt betaald, ben je zogenaamd ‘aspirant-lid’ van de Vereniging. Je ontvangt dan de interne nieuwsbrieven, de statuten van de Vereniging en andere informatie over ontwikkelingen en bijeenkomsten. Je hebt echter nog geen stemrecht, want volledig lid word je pas bij stap 5.
  3. Je hebt als aspirant-lid 6 weken de tijd om stap 3 en stap 4 te zetten. Indien dat binnen die periode niet lukt, dan kan het bestuur personen die zich later hebben aangemeld, maar wel stap 3 en 4 hebben voltooid voorrang verlenen.

Stap 3: Financieringsverklaring

Voordat je lid kunt worden van de Vereniging moet de Vereniging kunnen vaststellen of je over voldoende financiële middelen kunt beschikken om het door jou gewenste appartement te zijner tijd te verkrijgen. Hiertoe dien je aan de Vereniging op te geven hoeveel m2 woonoppervlak je wenst te verkrijgen en dien je (per huishouden) een financieringsverklaring te overleggen. Vanuit de Vereniging krijg je informatie toegestuurd over de manier waarop en de vorm waarin je deze financieringsverklaring kunt krijgen bij je (een) bank of een erkende
financiële tussenpersoon en aan ons kunt aanleveren. Voor alle duidelijkheid: deze financieringsverklaring is geen hypotheekaanvraag!

De financieringsverklaring stuur je op aan onze vaste adviseur (bureau De Regie). Hierbij geef je tevens aan hoeveel m2 woonoppervlak je wenst. De Regie beheert jouw financiële gegevens en het bevestigt de ontvangst van je gegevens zodra je deze hebt aangeleverd. Uiteraard zullen De Regie en de Vereniging deze gegevens vertrouwelijk behandelen. Nadat de financieringsverklaring is goedgekeurd, kan stap 4 in gang gezet worden.

Stap 4: Deelnameovereenkomst met de Vereniging

Van de Vereniging ontvang je het Projectplan en de op jouw situatie toegesneden deelnameovereenkomst. In de door de Vereniging en jouzelf (en eventuele partner) te ondertekenen deelnameovereenkomst verklaar/verklaren jij/jullie deel te nemen aan het project, met bijbehorende rechten en plichten. De vereniging van haar kant reserveert een woning met de door jou/jullie in stap 3 opgegeven m2 woonoppervlakte. In de deelnameovereenkomst die je sluit zal worden aangegeven welk bedrag je als ‘eerste inleg’ naar de Vereniging moet overmaken (stap 5). De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het door jou gewenste m2 woonoppervlak en van het moment in het proces waarop je de deelnameovereenkomst tekent. Hoe later je in het proces instapt, hoe hoger de eerste inleg zal zijn. Hoe verder de ontwikkeling is, hoe meer kosten de Vereniging immers al zal hebben gemaakt.

Stap 5: Betaling en lidmaatschap

Na ontvangst van de betaling van het in de deelnameovereenkomst genoemde bedrag ontvang je van de Vereniging een bevestiging van ontvangst en een welkom als lid. Op dat
moment ben je lid geworden van de Vereniging en heb je o.a. stemrecht in de ledenvergaderingen. Let op: per huishouden wordt slechts één persoon formeel lid van de Vereniging. Dit is hoofdondertekenaar van de in stap 4 genoemde deelnameovereenkomst. In de ledenvergaderingen die wij als regel 1 x per maand houden, nemen de leden gezamenlijk de belangrijke besluiten over de ontwikkeling en de inrichting van ons mooie project.

De genoemde betaling is een eerste bijdrage in de ontwikkelkosten van het project in de vorm van een voorfinanciering (een deel van het aankoopbedrag van je toekomstige
woning). In de loop van het ontwikkelproces verstrekken de leden van de Vereniging nog een aantal keren zo’n renteloos voorschot, zodat de Vereniging al haar verplichtingen in het kader van de ontwikkeling van het project kan nakomen.

Beëindigen lidmaatschap en deelname

De deelnameovereenkomst tussen jou en de vereniging bevat bepalingen voor het geval dat je wilt of moet afzien van verdere deelname aan het project. Onder bepaalde voorwaarden kun je de door jou ingelegde bijdragen terugkrijgen, met een aftrek van 5% voor door de Vereniging gemaakte kosten.